OSOBNÉ ÚDAJE

INFORMÁCIE

Ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov, IČO: 00686514 (ďalej len: "správca").

 

 2. Kontaktné údaje správcu sú

 

Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť

Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov

email: skola@skolamladost.sk

 

 

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

 

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

 

II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

 

 

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 

 1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

 

    plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

 

 

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 

    vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, email, telefón), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,

 

 

3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.

 

 

IV. Doba uchovávania údajov

 

 Správca uchováva osobné údaje

 

     po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

 

    po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 

 Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

 

 

 

V. Vaše práva

 

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

    právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

    právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.

    právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

    právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a

    právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

    právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

 

 

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

 

 

 

VI. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä chránenie heslom cloudových úložísk.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

 

 

 

VII. Záverečné ustanovenia

 

 

Odoslaním objednávky z internetového kontaktného formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

 S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

© Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, všetky práva vyhradené.